Jednolity plik kontrolny (JPK)

Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych od 1 lipca 2016 r. będą musieli przesyłać dane do e-kontroli w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). W ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) zostanie dodany art. 193a, w którym znajdą się wytyczne dotyczące JPK.

W skrócie, JPK to plik o ujednoliconej strukturze i określonym formacie, przesyłany organom podatkowym do e-kontroli. Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało 7 struktur JPK: dla ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów, wyciągów bankowych, magazynu, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz faktur. Zmiana ta ma na celu ułatwienie dokonywania kontroli przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Przepis dotyczący przesyłania danych do e-kontroli w formie JPK wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. – wtedy też bezwzględny obowiązek w tym zakresie obejmie tzw. dużych przedsiębiorców. Dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców ustawodawca przewidział okres przygotowawczy na wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego. W okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. będą oni mogli, lecz nie musieli, przesyłać organom podatkowym dane do e-kontroli w formie JPK. Od 1 lipca 2018 r. również tych podatników obejmie bezwzględny obowiązek przesyłania danych w takim formacie.

 

Uwaga!

Obowiązek przesyłania danych do e-kontroli w formie JPK obejmie:

Od 1 lipca 2016 r. – dużych przedsiębiorców

Od 1 lipca 2018 r. – małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców.

 

Pierwotne założenia resortu finansów zostały zmienione za sprawą ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ten nowy akt prawny po art. 82 po § 1a dodaje § 1b Ordynacji podatkowej w brzmieniu:

Art. 82

(…)

§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do  spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

 

Oznacza to, iż rejestry VAT w formie JPK będzie trzeba przesyłać do urzędu skarbowego bez wezwania, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dotyczy to zarówno podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne, jak i przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie. Przesyłanie ewidencji VAT do e-kontroli stanie się więc comiesięcznym obowiązkiem każdego podatnika.

Pozostałe struktury JPK dalej będzie trzeba przesyłać jedynie na wezwanie organu podatkowego.

Co więcej, okres przygotowawczy na wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w zakresie rejestrów VAT został skrócony, i to znacznie, bo aż o 1,5 roku dla małych i średnich przedsiębiorców. Obowiązek przesyłania rejestrów VAT do e-kontroli obejmie ich już od 1 stycznia 2017 r. W przypadku mikroprzedsiębiorców będzie to termin 1 stycznia 2018 r. Powyższe wynika z art. 6 ustawy z 13 maja 2016 r.

 

Uwaga!

Obowiązek przesyłania rejestrów VAT w formie JPK obejmie:

Od 1 lipca 2016 r. – dużych przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. – małych i średnich przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorców.

 

Na dostosowanie działalności do nowych przepisów pozostało już bardzo niewiele czasu. Producenci oprogramowania już pracują nad aktualizacjami swoich systemów. Jednak wdrożenie JPK w firmie to nie tylko kwestia zmian w programach – to przystosowanie całej działalności do nowych procedur, często poprzedzone audytem przedsiębiorstwa. Warto już teraz pomyśleć o wprowadzaniu zmian, aby od 1 stycznia 2017 r. prowadzić działalność w pełni przystosowaną do nowych przepisów.